Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima 20. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26. siječnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2021. godine.

Prema članku 372a. ovog Zakona (Započeti postupci), "prijave podnesene prije stupanja na snagu ovo Zakona koje se odnose na osnivanje ili promjene osnivača, dioničara i člana društva, isključenje člana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja općih akata društava i drugih oblika organiziranja za obavljanje gospodarske djelatnosti, okončat će se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja tih prijava registru".

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".